Αρχή / NEWSLETTER / Φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση στην κοινότητα, Από την Μελέτη καρδίας Framingham:

Φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση στην κοινότητα, Από την Μελέτη καρδίας Framingham:

Matthew Nayor, Ariel Chernofsky, Nicole L. Spartano, Melissa Tanguay, Jasmine B. Blodgett, Venkatesh L. Murthy, Rajeev Malhotra, Nicholas E. Houstis, Raghava S. Velagaleti Joanne M. Murabito, Martin G. Larson, Ramachandran S. Vasan , Ravi V. Shah, and Gregory D. Lewis

Sections of Cardiology and Preventive Medicine and Epidemiology, Department of Medicine, Boston University School of Medicine, 72 E Concord St, Suite L-514, Boston, MA 02118, USA; Cardiology Division, Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, κα.

 

Ενώ η μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα (PA) σχετίζεται με βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας, οι άμεσες σχέσεις μεταξύ διαφορετικών συστατικών της , οι αλλαγές τους με την πάροδο του χρόνου και η καρδιοαναπνευστική ικανότητα δεν ήταν πλήρως κατανοητά.

Στοιχεία της είναι: Δοκιμασία μέγιστης προσπάθειας καρδιοπνευμονικής άσκησης (CPET) και αντικειμενικές μετρήσεις PA [καθιστικός χρόνος-SED], βήματα/ημέρα και μέτριας έντασης PA (MVPA)] μέσω επιταχυνσιομέτρων που φοριόνταν για 1 εβδομάδα ταυτόχρονα με το CPET και 7,8 χρόνια πριν λήφθηκαν σε 2070 συμμετέχοντες στη μελέτη καρδιάς Framingham [ηλικία 54 ± 9 ετών, 51% γυναίκες, SED 810 ± 83 λεπτά/ημέρα, βήματα/ημέρα 7737 ± 3520, MVPA 22,3 ± 20,3 λεπτά/ημέρα, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2) 23,6 mL/kg/69. min].

Προσαρμοσμένες για κλινικούς παράγοντες κινδύνου, αυξήσεις στα βήματα/ημέρα και MVPA και μειωμένη SED μεταξύ των δύο αξιολογήσεων συσχετίστηκαν με διακριτές πτυχές της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας (μετρούμενη με VO2) κατά την έναρξη, πρώιμο μέτριο επίπεδο, μέγιστη άσκηση και ανάκαμψη, με τις υψηλότερες εκτιμήσεις επιδράσεων για MVPA.

Τα ευρήματα ήταν σε μεγάλο βαθμό συνεπή σε κατηγορίες ηλικίας, φύλου, παχυσαρκίας και καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αυξήσεις κατά 17 λεπτά MVPA/ημέρα [95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 14–21] ή 4312 βήματα/ημέρα (95% CI 3439–5781· 54 λεπτά σε 80 βήματα/λεπτό) ή μειώσεις κατά 249 λεπτά SED ανά ημέρα (95% CI 149–777) μεταξύ των δύο κύκλων εξέτασης αντιστοιχούσε σε 5% (1,2 mL/kg/min) υψηλότερη κορυφή VO2.

Τα άτομα με υψηλά (πάνω από το μέσο) βήματα ή MVPA επέδειξαν πάνω από το μέσο όρο μέγιστες τιμές VO2 ανεξάρτητα από το αν είχαν υψηλό ή χαμηλό SED.

Τα ευρήματά μας παρέχουν μια λεπτομερή αξιολόγηση των σχέσεων διαφορετικών τύπων PA με πολυδιάστατα μέτρα καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και προτείνουν ευνοϊκές διαμήκεις αλλαγές στο PA (και ειδικότερα στο MVPA) που σχετίζονται με μεγαλύτερη αντικειμενική φυσική κατάσταση.

Συμπερασματικά, χαμηλότερο SED, και μεγαλύτερα βήματα/ημέρα και MVPA (και

οι αλλαγές τους με την πάροδο του χρόνου) συνδέθηκαν το καθένα με καλύτερα απόδοση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με την αντίληψη ότι διαφορετικές μορφές PA (ειδικά το MVPA) σχετίζονται με την καρδιοαναπνευστική ικανότητα στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ ή την κατάσταση της καρδιαγγειακής νόσου.

Επιπλέον, τα δεδομένα μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σχετική δυνατότητα τροποποίησης συγκεκριμένων αποκρίσεων άσκησης και επιτρέπουν την κλιμάκωση των σχετικών αλλαγών στο SED, στα βήματα/ημέρα και στο MVPA που απαιτούνται για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

ΣΧΗΜΑ: Οριακά μέσα της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2) ανά κατηγορίες μετρήσεων υψηλής ή χαμηλής φυσικής δραστηριότητας.

Ο εκτιμώμενος οριακός μέσος όρος του τυποποιημένου log (μέγιστης VO2) και των διαστημάτων εμπιστοσύνης 95% σχεδιάστηκαν για κάθε κατηγορία μετρήσεων υψηλής ή χαμηλής φυσικής δραστηριότητας που ορίζονται ως εξής: χρόνος καθιστικής ζωής, <821 έναντι >_821 λεπτά. βήματα/ημέρα, <7500 έναντι >_7500 βήματα. μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα, >21 έναντι <_21 λεπτά/ημέρα.

Κάθε οριακός μέσος όρος προσαρμόστηκε ξεχωριστά ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την ομάδα ατόμων, την εποχή χρήσης της συσκευής, την τοποθεσία (Νέα Αγγλία/άλλο), τα μέσα λεπτά χρήσης της συσκευής (εκτός από την καθιστική ζωή), τον δείκτη μάζας σώματος, τη συστολική αρτηριακή πίεση ηρεμίας, τη φαρμακευτική αγωγή για υπέρταση, κάπνισμα (σημερινό/πρώην/ποτέ), διαβήτης, και διαδεδομένη καρδιαγγειακή νόσο.

Top