Αρχή / NEWSLETTER / Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, καρδιαγγειακή νόσος και θνησιμότητα σε 155722 ασθενείς  από 21 χώρες υψηλού-μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος (PURE). Προοπτική μελέτη κοόρτης

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, καρδιαγγειακή νόσος και θνησιμότητα σε 155722 ασθενείς  από 21 χώρες υψηλού-μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος (PURE). Προοπτική μελέτη κοόρτης

Παγκοσμίως, η επίδραση των κοινών τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα αποτιμάται βάσει δεδομένων, τα οποία προέρχονται από μεγάλες μελέτες, σε καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες. The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study προσπαθεί να υπερκεράσει τους ανωτέρω περιορισμούς χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους για να αξιολογήσει προοπτικά την επίδραση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων και καρδιαγγειακής θνητότητας ανάμεσα σε 21 χώρες (5 ηπείρων), τοποθετώντας κάθε χώρα σε ομάδα βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος (υψηλού-μέσου-χαμηλού εισοδήματος).

Σε αυτήν την πολυεθνική προοπτική μελέτη κοόρτης εξετάσθηκαν οι συσχετίσεις 14 τροποποιήσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε 155722 συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν εμφάνιζαν προηγούμενο ιστορικό εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου από 21 χώρες υψηλού-μεσαίου-χαμηλού εισοδήματος. Τα πρωτογενή τελικά σημεία ήταν οι συνήθειες συνιστώσες των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (καρδιαγγειακός θάνατος, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, και καρδιακή ανεπάρκεια) και καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Επίσης, έγινε περιγραφή του επιπολασμού, της αναλογίας κινδύνου (Hazard Ratio-HR) και ο Population Attributable Fraction (PAF), ο οποίος συνιστάται στην συνεισφορά κάθε παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάματος, συσχετιζόμενος κάθε φορά με έναν ΄΄συμπεριφορικό΄΄ παράγοντα κινδύνου(κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, δίαιτα, φυσική δραστηριότητα, κατανάλωση άλατος) με μεταβολικούς παράγοντες(λιπίδια, παχυσαρκία, αρτηριακή πίεση και διαβήτης), κοινωνικοοικονομικοί και ψυχολογικοί παράγοντες κινδύνου(μορφωτικό επίπεδο, συμπτώματα κατάθλιψης). Οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων κινδύνου και των τελικών σημείων πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τα πολυπαραγοντικά μοντέλα Cox Frailty και τα PAF’s. Τέλος, οι συσχετίσεις παρουσιάστηκαν ως HR’s και PAF’s με 95% CI’s.

Μεταξύ 6ης Ιανουαρίου 2005 και 4ης Δεκεμβρίου 2016, 155722 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν και ετέθησαν υπό παρακολούθηση για την μέτρηση των παραγόντων κινδύνου. 17249 συμμετέχοντες (11.1%) προέρχονταν από χώρες υψηλού εισοδήματος, 102680 (65.9%) προέρχονταν από χώρες μεσαίου εισοδήματος και 35793 (23%) προέρχονταν από χώρες χαμηλού εισοδήματος. Περίπου το 70% των περιπτώσεων εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος και θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας αποδόθηκε σε κάποιον τροποποιήσιμο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι μεταβολικοί παράγοντες αφορούσαν στους προεξάρχοντες παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (41.2% των PAF’s) με την αρτηριακή υπέρταση να είναι ο κύριος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου (22.3% των PAF’s). Επίσης, οι ΄΄ συμπεριφορικοί ΄΄παράγοντες κινδύνου συνείσφεραν κυρίως στην καρδιαγγειακή θνητότητα (26.3% των PAF’s) με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδα να αποτελεί τον κύριο ΄΄ συμπεριφορικό΄΄ παράγοντα κινδύνου (12.5% των PAF’s). Σημειώνεται πως η ατμοσφαιρική ρύπανση συσχετίστηκε με το 13.9 % των PAF’s για την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ωστόσο σημειώνεται πως χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές στατιστικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό του. Στις μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος χώρες, η ρύπανση του αέρα, η κακή διατροφή, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, είχαν ισχυρότερες επιδράσεις στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα συγκριτικά με αυτές του υψηλού εισοδήματος χώρες.

Οι περισσότερες περιπτώσεις καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας αποδίδονται σε μικρό αριθμό τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. Ενώ κάποιοι παράγοντες κινδύνου έχουν μια εκτενώς παγκόσμια επίδραση (όπως η αρτηριακή υπέρταση και το επίπεδο εκπαίδευσης), άλλοι παράγοντες κινδύνου ) όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και κακή διατροφή) ποικίλουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με το εισόδημα, όπως  είχαν κατανεμηθεί εξ΄αρχής. Επομένως, οι αρμόδιοι φορείς της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να εστιάσουν σε εκείνους τους παράγοντες κινδύνου που εμφανίζουν την μέγιστη επίδραση στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα με επιπρόσθετη έμφαση σε εκείνους του παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32008-2

Top