Αρχή / NEWSLETTER / Σεμαγλουτίδη και καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Σεμαγλουτίδη και καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

n engl j med 375;19 November 10, 2016

 

Σημειώνεται η ανάγκη θέσπισης καρδιαγγειακής ασφάλειας σε νέες θεραπείες για διαβήτη, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εξέχοντος καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι καρδιαγγειακές επιπτώσεις της σεμαγλουτίδης, ένα ανάλογο GLP-1 με εκτεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 1 εβδομάδα, στο διαβήτη τύπου 2 είναι άγνωστες.

Επιλέχθηκαν τυχαία 3297 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που βρίσκονταν σε σταθερό σχήμα αγωγής, να λάβουν σεμαγλουτίδη μία φορά την εβδομάδα (0,5 mg ή 1.0 mg) ή εικονικό φάρμακο για 104 εβδομάδες. Τα πρώτα σύνθετα αποτελέσματα ήταν η πρώτη εμφάνιση καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Υποθέσαμε ότι η σεμαγλουτίδη δε θα ήταν υποδεέστερη ως προς την κύρια έκβαση του εικονικού φαρμάκου.

Κατά την έναρξη, 2735 ασθενείς (83.0%) είχαν εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική νόσο, ή και τα δύο. Η κύρια έκβαση παρουσιάστηκε σε 108 από τους 1648 ασθενείς (6,6%) στην ομάδα της σεμαγλουτίδης και σε 146 από τους 1649 ασθενείς (8,9%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου παρουσιάστηκε στο 2,9% των ασθενών που λάμβαναν σεμαγλουτίδη και στο 3,9% που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο παρουσιάστηκε στο 1,6% και 2,7%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Τα ποσοστά εμφάνισης ή επιδείνωσης της νεφροπάθειας ήταν χαμηλότερα στην ομάδα της σεμαγλουτίδης, αλλά τα ποσοστά επιπλοκών αμφιβληστροειδοπάθειας (αιμορραγία του υαλώδους, τύφλωση ή συνθήκες που απαιτούν θεραπεία με ενδοϋαλοειδικά μέσα ή φωτοπηξία) ήταν σημαντικά υψηλότερα. Παρουσιάστηκαν λιγότερα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα στην ομάδα με τη σεμαγλουτίδη, αν και οι περισσότεροι ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως στο γαστρεντερικό.

Σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, το ποσοστό του καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη από ότι αυτών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο, ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε ότι η σεμαγλουτίδη δεν είναι υποδεέστερη. (χρηματοδοτήθηκε από Novo Nordisk; SUSTAIN-6 ClinicalTrials.gov number, NCT01720446.)

Top