Αρχή / NEWSLETTER / Ποιο είναι το μέλλον για τους αναστολείς CETP; Περισσότερες λεπτομέρειες από τη μελέτη ACCELERATE με evacetrapib

Ποιο είναι το μέλλον για τους αναστολείς CETP; Περισσότερες λεπτομέρειες από τη μελέτη ACCELERATE με evacetrapib

The American College of Cardiology Annual Scientific Session, Chicago, IL, April 3, 2016.

 

Η θεραπεία με evacetrapib, έναν αναστολέα της  πρωτεΐνης μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης, δεν μείωσε τα καρδιαγγειακά συμβάματα, παρά την αύξηση της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας HDL (κατά 130%) και μείωση της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας LDL (κατά 37%).

Η ACCELERATE ήταν μία φάσης 3 πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη που συμπεριέλαβε 12.092 ασθενείς (μέση ηλικία 65 έτη, 23% γυναίκες, μέσος όρος δείκτη μάζας σώματος 30.2 kg/m2 και 68% των συμμετεχόντων εμφάνιζε σακχαρώδη διαβήτη) οι οποίοι είχαν υποστεί είτε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, είτε ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε εμφάνιζαν περιφερική αγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη με στεφανιαία νόσο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 1:1 στο να λάβουν είτε evacetrapib 130 mg ημερησίως (n=6.038) είτε εικονικό φάρμακο (n=6.054) επιπρόσθετα της καθιερωμένης λαμβανόμενης αγωγής τους. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη ελάμβαναν αγωγή με στατίνη (96%), εντούτοις μόνο 46% ελάμβαναν στατίνη σε υψηλή δόση. Η συνολική διάρκεια παρακολούθησης ήταν οι 30 μήνες (μετά από διακοπή της μελέτης). Κατά την έναρξη της μελέτης η μέση τιμή της HDL ήταν 45 mg/dl και η μέση τιμή της LDL-C 81 mg/dl. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν το σύνθετο τελικό σημείο του καρδιαγγειακού θανάτου, του εμφράγματος του μυοκαρδίου, του εγκεφαλικού επεισοδίου, της στεφανιαίας επαναγγείωσης και της ασταθούς στηθάγχης.

Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην επίπτωση του σύνθετου πρωτεύοντος τελικού σημείου μεταξύ των δύο ομάδων κατά την περίοδο παρακολούθησης (12.8% για την ομάδα της evacetrapib έναντι 12.7% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, p=0.85). Παρόμοια, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά για καμία ξεχωριστά από τις παραμέτρους του σύνθετου πρωτεύοντος τελικού σημείου. Η θνητότητα από κάθε αιτία ήταν μικρότερη στην ομάδα της evacetrapib αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (3.8% έναντι 4.1% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, p=0.06).

Αναφορικά με τα λιπίδια, στο τέλος της μελέτης, η μέση τιμή της HDL ήταν 104 mg/dl έναντι 46 mg/dl του εικονικού φαρμάκου (p<0.001) και η μέση τιμή της LDL-C ήταν 55 mg/dl έναντι 84 mg/dl (p<0.001). Σχετικά με τη διακοπή της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (8.6% στην ομάδα evacetrapib έναντι 8.7% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, p=0.86).

Τα αίτια για την απουσία οφέλους από τη λήψη evacetrapib στη μελέτη ACCELERATE παραμένουν ακόμη ασαφή. Η λειτουργικότητα των σωματιδίων HDL που δημιουργούνται από την αναστολή της CETP επίσης αμφισβητήθηκε.

Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι η αναστολή της CETP ενδεχομένως δεν αποτελεί μια καλή στρατηγική για τη μείωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου. Αναμένονται τα αποτελέσματα της εν εξελίξει μελέτης με τη χρήση της anacetrapib (REVEAL).

 

Top