Αρχή / NEWSLETTER / Μπεμπεδοϊκό οξύ και καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες

Μπεμπεδοϊκό οξύ και καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να αναδείξει μια εναλλακτική υπόθεση  για τους δυσανεκτικούς στις στατίνες ασθενείς για την πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με την χρήση ενός νέου μορίου: του bembedoic acid.

Steven E. Nissen, M.D., A. Michael Lincoff, M.D., Danielle Brennan, M.S., Kausik K. Ray, M.D., Denise Mason, B.S.N., John J.P. Kastelein, M.D., Paul D. Thompson, M.D., Peter Libby, M.D., Leslie Cho, M.D., Jorge Plutzky, M.D., Harold E. Bays, M.D., Patrick M. Moriarty, M.D., et al., for the CLEAR Outcomes Investigators*

This article was published on March 4, 2023, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa2215024

Copyright © 2023 Massachusetts Medical Society.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το βεμπεδοϊκό οξύ, ένας αναστολέας της κιτρικής λυάσης ATP, μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) και σχετίζεται με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Οι επιπτώσεις του στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα παραμένουν αβέβαια.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Διεξήχθη μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή στην οποία συμμετείχαν ασθενείς που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να λάβουν στατίνες λόγω μη αποδεκτών ανεπιθύμητων ενεργειών (ασθενείς με «δυσανεξία στις στατίνες») και είχαν ή διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο.

Οι ασθενείς έλαβαν από του στόματος bempedoic acid, 180 mg ημερησίως, ή εικονικό φάρμακο. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν μια σύνθεση τεσσάρων συστατικών από μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, που ορίστηκαν ως θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία επαναγγείωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά 13.970 ασθενείς υποβλήθηκαν σε τυχαιοποίηση. 6992 εκχωρήθηκαν στην ομάδα μπεμπεδοϊκού οξέος και 6978 στην ομάδα εικονικού φαρμάκου. Η διάμεση διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 40,6 μήνες.

Το μέσο επίπεδο χοληστερόλης LDL κατά την έναρξη ήταν 139,0 mg ανά δεκατόλιτρο και στις δύο ομάδες, και μετά από 6 μήνες, η μείωση του επιπέδου ήταν μεγαλύτερη με το μπεμπεδοϊκό οξύ παρά με το εικονικό φάρμακο κατά 29,2 mg ανά δεκατόλιτρο. η παρατηρούμενη διαφορά στις ποσοστιαίες μειώσεις ήταν 21,1 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ του βεμπεδοϊκού οξέος.

Η επίπτωση ενός πρωτογενούς συμβάντος τελικού σημείου ήταν σημαντικά χαμηλότερη με το μπεμπεδοϊκό οξύ από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (819 ασθενείς [11,7%] έναντι 927 [13,3%]· αναλογία κινδύνου, 0,87· διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI], 0,79 έως 0,96· P=0,004), όπως και οι συχνότητες ενός συνδυασμού θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο ή μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (575 [8,2%] έναντι 663 [9,5%]· αναλογία κινδύνου, 0,85, 95% CI, 0,76 εως 0,96, P=0,006); θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (261 [3,7%] έναντι 334 [4,8%], αναλογία κινδύνου, 0,77, 95% CI, 0,66 έως 0,91, P=0,002). και στεφανιαία επαναγγείωση (435 [6,2%] έναντι 529 [7,6%], αναλογία κινδύνου, 0,81, 95% CI, 0,72 έως 0,92, P=0,001).

Το μπεμπεδοϊκό οξύ δεν είχε σημαντικές επιδράσεις στο θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, στο θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια και στο θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.

Τα περιστατικά ουρικής αρθρίτιδας και χολολιθίασης ήταν υψηλότερα με το μπεμπεδοϊκό οξύ παρά με το εικονικό φάρμακο (3,1% έναντι 2,1% και 2,2% έναντι 1,2%, αντίστοιχα), όπως και οι περιπτώσεις μικρών αυξήσεων στην κρεατινίνη ορού, το ουρικό οξύ και επίπεδα ηπατικών ενζύμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μεταξύ των ασθενών με δυσανεξία στις στατίνες, η θεραπεία με μπεμπεδοϊκό οξύ συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία επαναγγείωση).

Top