Αρχή / NEWSLETTER / Η φυσική δραστηριότητα, ο θυμός και η συναισθηματική φόρτιση ως εκλυτικοί παράγοντες οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Μελέτη INTERHEART

Η φυσική δραστηριότητα, ο θυμός και η συναισθηματική φόρτιση ως εκλυτικοί παράγοντες οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Μελέτη INTERHEART

 

Η φυσική δραστηριότητα, ο θυμός και η συναισθηματική φόρτιση έχουν αναφερθεί να συμβάλλουν στην πρόκληση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Στη μελέτη INTERHEART εξετάσθηκε η πιθανή συσχέτιση της φυσικής δραστηριότητας και του θυμού ή της συναισθηματικής φόρτισης με το ΟΕΜ και έγινε προσπάθεια ποσοτικοποίησης της συμβολής αυτών των παραμέτρων σε ένα μεγάλο δείγμα πληθυσμού παγκοσμίως.

Η μελέτη INTERHEART ήταν μία μελέτη ασθενών μαρτύρων με πρώτο ΟΕΜ η οποία διεξήχθη σε 52 χώρες παγκοσμίως. Στη συγκεκριμένη ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άτομα με ΟΕΜ. Οι συμμετέχοντες με ΟΕΜ ερωτήθηκαν εάν ήταν σε κατάσταση έντονης φυσικής δραστηριότητας ή αν εμφάνιζαν θυμό ή ήταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση μία ώρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων.  

Από τις 12.461 περιπτώσεις ΟΕΜ, 13.6% (n=1650) απάντησαν ότι ήταν σε έντονη φυσική δραστηριότητα και 14.4% (n=1752) σε έντονη συναισθηματική φόρτιση ή θυμό, μία ώρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Η φυσική δραστηριότητα εμφάνισε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με το ΟΕΜ (σχετικός κίνδυνος, 2.31; 99% διάστημα εμπιστοσύνης, 1.96–2.72) με μία αναλογία κινδύνου (7.7% (99% CI, 6.3–8.8). Ο θυμός ή η συναισθηματική φόρτιση επίσης, εμφάνισε θετική συσχέτιση με την εμφάνιση ΟΕΜ (σχετικός κίνδυνος, 2.44; 99% διάστημα εμπιστοσύνης, 2.06–2.89) με μία αναλογία κινδύνου 8.5% (99% διάστημα εμπιστοσύνης, 7.0–9.6). Δεν υπήρξε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων με τη γεωγραφική περιοχή, την προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο ή τους επιβαρυντικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, τη λήψη προληπτικής καρδιαγγειακής φαρμακευτικής αγωγής, ή με την ώρα ή την ημέρα εμφάνισης του ΟΕΜ. Η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τον θυμό ή την έντονη συναισθηματική φόρτιση συνδέθηκε με περαιτέρω αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ΟΕΜ (σχετικός κίνδυνος, 3.05; 99% διάστημα εμπιστοσύνης, 2.29–4.07; P <0.001).

Συμπερασματικά, η φυσική δραστηριότητα και ο θυμός ή η συναισθηματική φόρτιση σχετίζονται με την εμφάνιση του πρώτου επεισοδίου ΟΕΜ παγκοσμίως τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας.

 

Circulation. 2016;134:1059–1067.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top