Αρχή / NEWSLETTER / Η δράση της λιραγλουτίδης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο  ασθενών με ΣΔ 2 και χρόνια νεφρική νόσο (Αποτελέσματα της μελέτης LEADER)

Η δράση της λιραγλουτίδης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο  ασθενών με ΣΔ 2 και χρόνια νεφρική νόσο (Αποτελέσματα της μελέτης LEADER)

Τα αποτελέσματα της μελέτης LEADER αφορούν το καρδιαγγειακό όφελος σε ασθενέις με ΣΔ2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι τυχαιοποιημένοι σε ασθενείς που έλαβαν λιραγλουτίδη και ασθενέις που έλβαν placebo.Η επίδράση των GLP1  αγωνιστών στα καρδιαγγειακά συμβάματα  σε διαβητικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι άγνωστη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα που έλαβε λιραγλουτίδη και ομάδα που έλαβε placebo.H ανάλυση διαμορφώθηκε βάσει GFR (>60ml/min και <60mL/min) και αλβουμινουρίας.Τα πρωτογενή και τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία αναλύθηκαν με μοντέλο cox.

Συνολικά,2158 και 7182 ασθενείς είχαν GFR <60 και >60mL/min αντίστοιχα. Στους ασθενείς με GFR<60ml/min η μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό σύμβαμα ήταν μεγαλύτερη με τη λήψη λιραγλουτίδης έναντι της ομάδας με GFR>60ml/min. H μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό σύμβαμα δε διέφερε μεταξύ ασθενών με ή χωρίς αλβουμινουρία.

Η προσθήκη λιραγλουτίδης στο θεραπευτικό σχήμα μείωσε το κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα και την συνολική θνησιμότητα σε ασθενείς με ΣΔ2 και χρόνια νεφρική νόσο.

 

Circulation. 2018;138:2908–2918. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036418

Top