Αρχή / NEWSLETTER / Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί ενδελεχώς η έννοια της μεταβλητότητας διαφόρων μεταβολικών παραμέτρων (π.χ γλυκόζης πλάσματος) και πώς αυτή συσχετίζεται πιθανώς με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών συμφωνούν στο ότι η υψηλή μεταβλητότητα αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Στα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν και τα ευρήματα μίας πολύ μεγάλης μελέτης από την Κορέα με πληθυσμό περισσότερο από 6,7 εκατομμύρια άτομα.

Οι συμμετέχοντες δεν έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία, ήταν εγγεγραμμένοι στο Κορεάτικο Εθνικό Σύστημα Ασφάλειας Υγείας (από όπου αντλήθηκαν και τα δεδομένα), είχαν πραγματοποιήσει ≥3 ιατρικές εξετάσεις ανάμεσα στα έτη 2005-2012 και στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για άλλα τρία χρόνια, μέχρι το 2015. Υπολογίστηκε η μεταβλητότητα στην γλυκόζη ορού νηστείας, στην ολική χοληστερόλη, στην συστολική αρτηριακή πίεση και στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), χρησιμοποιώντας τον συντελεστή διακύμανσης (coefficient of variation-CV), την σταθερά απόκλιση (standard deviation-SD), την μεταβλητότητα ανεξάρτητα από την μέση τιμή και την μέση πραγματική μεταβλητότητα (average real variability-ARV). Υψηλή μεταβλητότητα ορίστηκε ως το υψηλότερο τεταρτημόριο μεταβλητότητας και οι συμμετέχοντες βαθμολογήθηκαν από 0 έως 4 ανάλογα με τον αριθμό των παραμέτρων για τις οποίες εμφάνιζαν υψηλή μεταβλητότητα.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, καταγράφηκαν 54.785 (0,8%) θάνατοι, 22.498 (0,3%) αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και 21452 (0,3%) οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 5,5 έτη. Υψηλή μεταβλητότητα σε κάθε μία από τις 4 παραμέτρους που εξετάστηκαν συσχετίστηκε με αυξημένη συνολική θνητότητα και αυξημένο κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα μυοκαρδίου. Επιπροσθέτως, ο κίνδυνος κάθε ένα από τα καταληκτικά σημεία αυξανόταν σημαντικά όσο αυξανόταν ο αριθμός των παραμέτρων με υψηλή μεταβλητότητα. Έτσι, μια βαθμολογία 4 σε σχέση με μια βαθμολογία 0 εμφανίζει έναν σχετικό κίνδυνο (95% CIs) 2,27 (2,13-2,42) για συνολική θνητότητα, 1,43 (1,25-1,60) για έμφραγμα μυοκαρδίου και 1,41 (1,25-1,60) για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια ανεξάρτητα με την μέθοδο υπολογισμού της μεταβλητότητας.

Συμπερασματικά, η υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές γλυκόζης νηστείας, ολικής χοληστερόλης, συστολικής αρτηριακής πίεσης και δείκτη μάζας σώματος, όπως αυτή καταγράφηκε με την πάροδο των ετών σε έναν πληθυσμό χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για θάνατο και καρδιαγγειακά συμβάματα. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης η αθροιστική επίδραση που είχε στον καρδιαγγειακό κίνδυνο η παρουσία υψηλής μεταβλητότητας σε περισσότερες από μία παραμέτρους. Τέλος, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει και ενισχύει τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών πάνω στην μεταβλητότητα και μας κατευθύνει σε τροποποίηση των θεραπευτικών στρατηγικών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις σε σημαντικές μεταβολικές παραμέτρους.

 

 

Circulation. 2018;138:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034978

Top