Αρχή / NEWSLETTER / ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ INCLISIRAN ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:Η ΜΕΛΕΤΗ ORION-11

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ INCLISIRAN ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:Η ΜΕΛΕΤΗ ORION-11

online publish-ahead-of-print 4 November 2022

European Heart Journal (2022) 43, 5047–5057 ,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac615

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΠΑ ΥΠΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ NOVARTIS KAI THΣ MAYΟ CLINIC ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ RNA.

Οι ασθενείς συχνά απαιτούν συνδυαστικές θεραπείες για την επίτευξη των στόχων της LDL χοληστερόλης (LDL-C) για την πρωτογενή πρόληψη της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

Αυτή η μελέτη διερευνά την επίδραση του inclisiran, ενός μικρού παρεμβαλλόμενου ριβονουκλεϊκού οξέος που στοχεύει στην παραγωγή ηπατικής προπρωτεΐνης κονβερτάσης σουμπτιλισίνης/κεξίνης τύπου 9, σε ασθενείς πρωτογενούς πρόληψης με αυξημένη LDL-C παρά τις στατίνες.

Αυτή η προκαθορισμένη ανάλυση της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένης δοκιμής ORION-11 περιελάμβανε 203 άτομα σε κίνδυνο, αλλά χωρίς προηγούμενη, καρδιαγγειακά συμβάματα και LDL-C≥2,6 mmol/L, παρά τις μέγιστα ανεκτές στατίνες. Το Inclisiran 284 mg ή εικονικό φάρμακο χορηγήθηκε τις Ημέρες 1, 90 και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες έως και 540 ημέρες.

Τα συν-πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η ποσοστιαία μεταβολή της LDL-C από την έναρξη στην Ημέρα 510 και η χρονικά προσαρμοσμένη αλλαγή από την έναρξη μετά την Ημέρα 90 και έως την Ημέρα 540. Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν ποσοστιαίες και απόλυτες αλλαγές στις αθηρογόνες λιποπρωτεΐνες.

Η ασφάλεια αξιολογήθηκε σε 540 ημέρες. Το ινκλισιράν μείωσε σημαντικά τη μη HDL χοληστερόλη και την απολιποπρωτεΐνη Β (apoB) την Ημέρα 510 έναντι του εικονικού φαρμάκου (P<0,0001 και για τα δύο), με μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης στόχων λιποπρωτεΐνης και apoB, και ήταν καλά ανεκτή εκτός από την κυρίως ήπια θεραπεία έκτακτες ανεπιθύμητες ενέργειες στο σημείο της ένεσης.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Η δοσολογία συντήρησης του inclisiran δύο φορές το χρόνο (μετά την αρχική και 3 μήνες) μειώνει σημαντικά τις αθηρογόνες λιποπρωτεΐνες και ήταν γενικά καλά ανεκτή σε έναν πληθυσμό πρωτογενούς πρόληψης.

Top