Αρχή / NEWSLETTER / ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 2

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 2

Diabetes Obes Metab. 2023;25:479–490. wileyonlinelibrary.com/journal/dom

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός:

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της μικροβιακής μεταμόσχευσης κοπράνων (FMT) από αδύνατα-λεπτά άτομα σε άτομα με παχυσαρκία μέσω κολονοσκόπησης.

Υλικό και μέθοδοι:

Σε μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος ≥ 35 kg/m2 και αντίσταση στην ινσουλίνη τυχαιοποιήθηκαν, σε αναλογία 1:1 σε μπλοκ των τεσσάρων, είτε σε αλλογενή (από υγιή άπαχο δότη, n = 15 ) ή αυτόλογο FMT (δικά τους κόπρανα, n = 13) που δημιουργήθηκαν στο τυφλό έντερο και παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η ομοιοστατική αξιολόγηση του μοντέλου της αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA-IR) και τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, το λιπιδικό προφίλ, βάρος, ορμόνες του εντέρου, ενδοτοξίνη, μετρήσεις όρεξης, εντερικό μικροβίωμα (IM), μεταγονιδίωμα, μεταβολίτες ορού/κοπράνων, βαθμολογίες ποιότητας ζωής, άγχους και κατάθλιψης.

Αποτελέσματα:

Στις αλλογενείς έναντι των αυτόλογων ομάδων, οι δείκτες HOMA-IR και οι κλινικές μεταβλητές δεν άλλαξαν σημαντικά, αλλά το IM και οι μεταβολίτες άλλαξαν ευνοϊκά (P <0,05): σε 1 μήνα, τα είδη Coprococcus, Bifidobacterium, Bacteroides και Roseburia αυξήθηκαν και ο στρεπτόκοκκος μειώθηκε. στους 3 μήνες, τα είδη Bacteroides και Blautia αυξήθηκαν.

Πολλά είδη άλλαξαν επίσης σημαντικά. Για τους μεταβολίτες, στον 1 μήνα, η κυνουρενίνη ορού μειώθηκε και η ινδόλη των κοπράνων, το οξικό οξύ και η βουτενυλοκαρνιτίνη αυξήθηκαν, ενώ στους 3 μήνες, η ισολευκίνη ορού, η λευκίνη, η δεκενοϋλκαρνιτίνη και το φαινυλοξικό οξύ των κοπράνων μειώθηκαν. Οι αναπαραστάσεις της μεταγονιδιωματικής πορείας και οι αναλύσεις δικτύου που αξιολογούν τις σχέσεις με κλινικές μεταβλητές, μεταβολίτες και IM ενισχύθηκαν σημαντικά στις αλλογενείς έναντι των αυτόλογων ομάδων.

Οι μετρήσεις της LDL και της όρεξης βελτιώθηκαν στην αλλογενή (P <0,05) αλλά όχι στην αυτόλογη ομάδα.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Συνολικά, σε άτομα με παχυσαρκία, προκλήθηκαν μέσω της αλλογενούς FMT (μέσω κολονοσκόπησης) ευνοϊκές αλλαγές στο IM, στους μεταβολίτες, στις αναπαραστάσεις των μονοπατιών και στα δίκτυα, παρόλο που άλλες μεταβολικές μεταβλητές δεν άλλαξαν. Η LDL και οι μεταβλητές της όρεξης φαίνεται ότι μπορούν επίσης να ωφεληθούν.

Οι περισσότεροι δείκτες κινούνται προς την κατεύθυνση μειώσης της φλεγμονής και, επομένως, προς την βελτίωση της μεταβολικής υγείας, με σημαντικές συσχετίσεις και αλλαγές στην αναπαράσταση της πορείας από την αλλογενή ομάδα έναντι της αυτόλογης ομάδας.

Η συνολική επίδραση του FMT φάνηκε να είναι ασθενέστερη στους 3 μήνες, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να απαιτούνται πολλαπλά FMT για τη διατήρηση ή περαιτέρω βελτίωση της μακροπρόθεσμης θετικής απόκρισης.

Top