Αρχή / NEWSLETTER / ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 2022: ΈΓΓΡΑΦΟ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ INTERNATIONAL SOCIETY OF HYPERTENSION

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 2022: ΈΓΓΡΑΦΟ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ INTERNATIONAL SOCIETY OF HYPERTENSION

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 

Η αντιυπερτασική φαρμακευτική θεραπεία είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές ιατρικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της αναπηρίας και του θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που υποστηρίζουν τα οφέλη του έχουν προέλθει από μελέτες  έκβασης με πρωινή δόση του φαρμάκου. Τα συσσωρευμένα στοιχεία υποδηλώνουν δυσμενή πρόγνωση που σχετίζεται με νυχτερινή υπέρταση, προφίλ αρτηριακής πίεσης (BP) και πρωινή αύξηση της ΑΠ, με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτές οι παρατηρήσεις δικαιολογούν τον πλήρη έλεγχο της ΑΠ για 24 ώρες ως τον πρωταρχικό στόχο της αντιυπερτασικής θεραπείας.

Η χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων πριν τον ύπνο επίσης προτείνεται ως δυνητικά πιο αποτελεσματική θεραπευτική στρατηγική από την πρωινή χορήγηση.

Αυτό το έγγραφο θέσης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης εξέτασε τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με την κλινική σημασία της ημερήσιας διακύμανσης της ΑΠ και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας με αντιυπερτασικά φάρμακα, με στόχο την παροχή συναινετικών συστάσεων για την καθημερινή κλινική πρακτική.

Οκτώ δημοσιευμένες μελέτες έκβασης υπέρτασης περιελάμβαναν δοσολογία αντιυπερτασικών φαρμάκων πριν από τον ύπνο και όλες είχαν σημαντικές μεθοδολογικές ή/και άλλες ατέλειες και υψηλό κίνδυνο μεροληψίας στη μελέτη του αντίκτυπου της ώρας ύπνου σε σύγκριση με την πρωινή θεραπεία. Τρεις συνεχιζόμενες, καλά σχεδιασμένες, προοπτικές, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έκβασης αναμένεται να παρέχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της βραδινής ή του ύπνου έναντι της πρωινής δόσης φαρμάκου. Μέχρι να είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, προτιμήστε τη χρήση της ώρας ύπνου.

Ο πλήρης 24ωρος έλεγχος της ΑΠ θα πρέπει να στοχεύεται χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα, μακράς δράσης αντιυπερτασικά φάρμακα ως μονοθεραπεία ή συνδυασμούς που χορηγούνται σε μία μόνο πρωινή δόση.

Top